Privacy Policy

Privacybeleid Juffrouw van Tutten

Juffrouw van Tutten geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van Juffrouw van Tutten. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2021, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid
beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens
voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke
wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte
persoonsgegevens.


Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor
onze webhosting gekozen voor Vimexx (www.vimexx.nl). Persoonsgegevens die je
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot je gegevens om ons technische
ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. En er
worden zeer regelmatig backups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


Webhosting
Vimexx
Wij nemen webhosting af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan Vimexx
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens
te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt
gebruik van cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van De huiswinkel of die van een derde partij. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten
over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Lees meer over onze cookies in
ons Cookies Statement.


Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afhandelen van een deel van onze betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je betaalgegevens, je IPadres,
je internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen verwerkt Mollie je vooren
achternaam, je adresgegevens en informatie over het product of de dienst die door
jou werd afgenomen bij Juffrouw van Tutten. Daarnaast verwerkt Mollie andere
persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld correspondentie en
telefonisch.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te
gebruiken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond
van de wettelijke verplichtingen, om de dienstverlening verder te verbeteren en in het
kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollies
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Voor de
persoonsgegevens die Mollie ontvangt in het kader van de beoordeling van uw
aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van
betalingen, betekent dit in ieder geval dat Mollie uw persoonsgegevens niet langer
bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de
overeenkomst.


Verzenden en logistiek
MyParcel
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten
bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van
de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en

woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel
onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel je gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.


Facturatie en boekhouden
Snelstart
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van Snelstart. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details
met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen, Snelstart heeft de nodige technische en organisatorische
maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd
gebruik. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk
behandelen. Snelstart gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht
die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je
gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om anders dan op je
verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor
expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt
met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld
je IPadres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk
onderzoek
In voorkomende gevallen kan Juffrouw van Tutten op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal
of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die
de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je
klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer klant meer wilt zijn. Als je dit
bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht
hebben vervaardigd.


Privacy rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of
namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en
hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je
gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende emailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen,
zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in
de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je
hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt alleen een
inzageverzoek indienen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent
gesteld. Anders moet je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van je ouders)
het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon
sturen.
Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken (zie onderaan voor de gegevens). Je ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons
bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Het inzagerecht is

geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming
persoonsgegevens.


Recht op correctie en verwijdering
Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:
feitelijk onjuist zijn;
onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie
onderaan voor de gegevens). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je
verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e
mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Het correctierecht is
geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming
persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan
binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen
wij je op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de
beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten
uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je
verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons
door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen
wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
van je persoonsgegevens door of in opdracht van De huiswinkel. Als je bezwaar
maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de
afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en
daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet
op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

.
Recht op vergetelheid
In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het
zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat Juffrouw van
Tutten in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als een jij hierom
vraagt.
Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht
op vergetelheid van toepassing:

Niet meer nodig
Jufrouw van Tutten heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden
waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie
voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21
van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief
recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang
van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking
Juffrouw van Tutten verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld
omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.


Wettelijk bepaalde bewaartermijn
Juffrouw van Tutten is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.


Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een
app of website (dienst van de informatiemaatschappij).

Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat
je vindt dat Juffrouw van Tutten niet zorgvuldig omgaat met jouw
persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie heeft gevraagd van je
persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst
contact met ons op contact@juffrouwvantutten.nl. Kom je er niet met ons uit dan kun
je altijd naar een rechter gaan.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina
vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen
heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou
verwerken, dan brengen wij je daarvan per email of in deze privacy verklaring van
op de hoogte.

Contactgegevens
Juffrouw van Tutten
Jan Cornelisz Rijpstraat 13
1792 AW Oudeschild
contact@juffrouwvantutten.nl